Baş səhifə
Peyğəmbər (s): "Rəcəb ümmətimin istiğfar ayıdır" | Baxış: 1098 | Tarix: 2014.05.05

Peyğəmbər (s): "Rəcəb ümmətimin istiğfar ayıdır"

Hədis və rəvayətlərdə Rəcəb ayının hər günündə oxunan çoxlu dualar nəql olunur. İmam Sadiqin(ə) səhabələrindən biri ondan xahiş edir ki, Rəcəb ayı üçün bir dua öyrətsin. İmam(ə) namazlardan sonra ona bu duanı oxumağı tövsiyə edir:

“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr və amənə səxətəhu ‘ində kulli şərr. Ya mən yu’til-kəsirə bil qəlil.Ya mən yu’ti mən səələh. Ya mən yu’ti mən ləm yəs’əlhu və mən ləm yə’rifhu təhənnunən minhu və rəhməh. Ə’tini bi məs’ələti iyyək cəmi’ə xeyrid-dunya və cəmi’ə-xeyril axirəh. Vəsrif ‘ənni bi məsə’ləti iyyək cəmi’ə şərrid-dunya və şərril-axirəh. Fəinnəhu ğeyru mənqusın mə ə’təyt və zidni min fəzlikə ya Kərim” (sonra imam Sadiq (ə) sol əlinə alıb sağ əlinin işarə barmağını yellədərək bu duanı oxudu:) “Ya zəl cəlali vəl-ikram, ya zən-nə’mai vəl-cud, ya zəl-mənni vət-təul, hərrim şeybəti ‘ələn-nar”. (Əgər kiminsə saqqalı yoxdursa, saçından tutub duanın sonunda “şeybəti” yerinə “şəri” desin)

Hz.Rəsuləllah(s) isə buyurub ki, hər kəs aşağıdakı duanı 100 dəfə oxuyub sədəqə ilə başa vursa, Allah-təala Öz rəhmət və məğfirətini onun üzərinə aşar. Hər kəs bu duanı 400 dəfə oxusa, ona yüz şəhid savabı verilər:

“Əstəğfirullahəl-ləzi la ilahə illa hu, vəhdəhu lə şərikə ləhu və ətubu ileyh”

Peyğəmbərimiz(s) həmçinin bu ayda 1000 dəfə “La ilahə illəllah” və 1000 dəfə “Əstəğfirullahə zəl-cəlali vəl-ikram min cəmi’iz-zunubi vəl asam” zikrlərini oxumağı tövsiyə edib.

BİSMİLLƏHİR-RAHMƏNİR-RAHİM
Şeyx özünün "Misbah" kitabında buyurmuşdur: "Muəlla ibn Xunəys imam Sadiq (ə)-dan rəvayət edir ki, o həzrət buyurur: "Rəcəb ayında bu duanı oxu:"

Allahummə inni əsəlukə səbrəş-şakirinə ləkə və əmələl-xaifinə minkə və yəqinəl-əbidinə ləkə, Allahummə əntəl əliyyul əzimu və ənə əbdukəl bəisul fəqiru əntəl-qəniyyul-həmidu və ənəl əbduz-zəlil. Allahummə səlli əla Muhəmmədin və alihi vəmnun biğinakə əla fəqri və bihilmikə əla cəhli və biquvvətikə əla zəfi ya qaviyyu ya əziz. Allahummə salli əla Muhəmmədin və alihil-əvsiyail-mərziyyinə vəkfini mə əhəmməni min əmrid-dunyə vəl-axirəti ya ərhəmər-rahimin.

İmam Zeynal-Abidin (ə)-dan nəql olunmuş dua:

"Ya mən yəmliku həvaicəs-sailinə və yə`ləmu zamiras-samitinə li kulli məsələtin minkə səm`un həzirun və cəvabun ə`tiidun, Allahummə və məvaidukəs-sadiqatu və əyadikəl fazilətu və rəhmətukəl vasiətu, fəəsəlukə ən tusalliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və ən təqdiyə həvaici lildunyə vəl axirəti innəkə əla kulli şəyin qadir".

İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş dua:

Xabəl vabidunə əla ğayrikə və xasiral mutəərridunə illa ləkə vədaəl mulimmunə illa bikə və əcdəbəl muntəciunə illa mənintəcəə fəzləkə, bəbukə məftuhu lirraiğibinə və xayrukə məbzulun littalibinə və fəzlukə mubahun lissailinə və nəylukə mutahun lilamilinə və rizqukə məbsutun limən əsakə və hilmukə mutəridun limən nəvakə, adətukəl ihsənu iləl musiini və səbilukəl ibqau ələl mutədin. Allahummə fəhdini hudəl muhtədinə vərzuqnic-tihədəl muctəhidinə və la təcəlni minəl ğagilinəl mubədinə vəğfirli yəvməddin.

Başqa bir dua:

Allahummə inni əsəlukə bil məvludinə fi rəcəb Muhəmməd ibni Əliiyinis-sani vəbnihi Əliyyin ibni Muhəmmədinil muntəcəb, və təqərrəbu bihima iləykə xayral qurabi ya mən iləyhil mərufu tulibə və fima lədəyhi ruğibə, əsəlukə sualə muqtərifin muznibin qad əv bəqathu zunubuhu və əvsəqathu uyubuhu fətalə ələl xətayə duubuhu və minər-razəyə xutubuhu, yəsəlukət təvbətə və husnəl -əvbəti vən-nuzuəən əlhəvbəti və minənnəri fəkəfə raqabətihi vələğvə əmmə fi ribqatihi, fə əntə məvləyə ə`zəmu əmlihi və siqatihi. Allahummə və əsəlukə bi məsəilikəş-şərifəti və vəsailikəl munifəti ən tətəgammədəni fi həzəş-şəhri birahmətin minkə vəsiətin və nimətin vəziətin və nəfsin bimə razəqtəhə qaniətin ila nuzulil həfirati və məhəllil əxirati və mə hiyə iləyhi saira

Redakto Nəcəf