Baş səhifə
BƏQİDƏ ZİYARƏT QAYDASI | Baxış: 1176 | Tarix: 2014.03.17

BƏQİDƏ DƏFN OLUNMUŞ İMAMLARI ZİYARƏT ETMƏK QAYDASI

Həzrət imam Baqir (ə) və ya Sadiq (ə) buyurub: «Bəqidə dəfn olunmuş imamlar (ə)-ın qəbrlərinin ziyarətinə getdikdə, onların qəbrlərinin yanında durub, qibləni arxada, qəbri isə qarşında qərar verərək belə de:
«Əssəlamu ələykum əimmətəl-huda, əssəlamu ələykum əhləl-birri vət-təqva, əssəlamu ələykum əyyuhəl-hucəcu əla əhlid-dünya, əssəlamu ələykum əyyuhəl-qəvvamunə fil-bəriyyəti bil-qisti, əssəlamu ələykum əhləs-əsfvəti, əssəlamu ələykum ya Alə rəsulillah səlləllahu ələyhi və Alih.
Əssəlamu ələykum əhlən-nəcva, əşhədu ənnəkum qəd bəlləğtum və nəsəhtum və səbərtum fi zatillah və kuzzibtum və usmə iləykum fə ğəfərtum. Və əşhədu ənnəkumul-əimmətur-raşidunəl-məhdiyyun. Və ənnə taətəkum məfruzəh, və ənnə qovləkumus-sidq və ənnəkum dəəvtum, fələm tucabu və əmərtum fələm tutau və ənnəkum dəaimud-din və ərkanul-ərz.
Ləm təzalu biəynillah, yənsəxukum fi əslabi kulli mutəhhərin və yənqulukum min ərhamil-mutəhhərat.
Ləm tudənniskumul-cahiliyyatul-cəhla, və ləm təşrək fikum fitənul-əhvai, tibtub və tabə mənbətukum, mənnə bikum ələyna dəyyanud-dini fəcəələkum fi buyutin əzinəl-lahu ən turfəə və yuzkərə fihəs-muhu vəcəələ səlatina ələykum rəhmətən ləna və kəffarətən lizunubina, izixtarəkumullahu ləna, və təyyəbə xəlqəna bima mənnə bihi ələyna min vəlayətikum, və kunna indəhu musəmminə biilmikum, mutərifinə bitəsdiqina iyyakum. Və haza məqamu mən əsrəfə və əxtəə vəs-təkanə və əqərrə bima cəna, və rəca biməqamihil-xəlas. Və ən yəstənqiz bikum mustənqizul-həlka minər-rəda. Fəkunu li şufəaə.
Fəqəd və fətdu iləykum iz rəğibə ənkum əhlud-dünya, vət-təxzu ayatillahi huzuva, vəs-təkbəru ənha, ya mən huvə Qaimun la yəshu və daimun la yəlhu və muhitun bikulli şəyin ləkəl-mənnu bima vəffəqtəni və ərrəftəni əimməti və bima əqəm-təni ələyh. İz səddə ənhu ibadukə və cəhilu mərifətəhu vəs-təxəffu bihəqqihi və malu ila sivahu, fəkanətil-minnətu minkə ələyyə məə əqvamin xəsəstəhum bima xəsəstəni bih.
Fələkəl-həmdu iz kuntu indəkə məqami haza məzkurən məktuba, fəla təhrimni ma rəcəvtu və la tuxəyyibni fima dəəvtu fi məqami haza bihurməti Muhəmmədin və Alihit-tahirin".
Bundan sonra istədiyin hər hansı bir hacət üçün dua et»

Redaktor Nəcəf