Baş səhifə
İMAM RZANIN (Ə) ZİYARƏTİNDƏN SONRA OXUNAN DUA | Baxış: 1464 | Tarix: 2014.03.17

 İMAM RZANIN (Ə) ZİYARƏTİNDƏN SONRA OXUNAN DUA

"Töhfət üz-zair" kitabında yazılmışdır: Şeyx Mufid nəql edir ki, İmam Rizanın (ə) ziyarət namazından sonra bu duanın oxunması müstəhəbdir.

Əllahummə inni əsəlukə ya Əllahud-daimu fi mulkih. Əlqaimu fi izzih. Əlmutau fi sultanih. Əlmutəfərridu fi kibriyaih. Əlmutəvəhhidu fi dəymumiyyəti bəqaih. Əladilu fi bəriyyətih. Əlalimu fi qəziyyətih. Əlkərimu fi təxiri uqubətih. İlahi hacati məsrufətun iləykə və amali məvqufətun lədəyk. Və kulləma vəffəqtəni min xəyrin fəəntə dəlili ələyh. Və təriqi iləyh. Ya qədirən la təuduhul-mətalib. Ya məliyyən yəlcəu iləyhi kullu rağib. Ma ziltu məshubən minkə bin-niəmi cariyən əla adatil-ihsani vəl-kərəm. Əsəlukə bil-qudrətin-nafizəti fi cəmiil-əşya. Və qəzaikəl-mubrəmil-ləzi təhcubuhu biəysərid-duai və bin-nəzrətilləti nəzərtə biha iləl-cibali fətəşaməxət. Və iləl-ərəzinə fətəsəttəhət. Və iləssəmavati fərtəfəət. Və iləl-bihari fətəfəccərət. Ya mən cəllə ən ədəvati ləhəzatil-bəşəri və lətufə ən dəqaiqi xətəratil-fikər. La tuhmədu ya səyyidi illa bitəvfiqin minkə yəqtəzi həmdən və la tuşkəru əla əsğəri minnətin illəstəvcəbtə biha şukra. Fəməta tuhsa nəmaukə ya İlahi və tucaza alaukə ya məvlay. Və tukafəu sənaiukə ya səyyidi. Və min niəmikə yəhmədul-hamidun. Və min şukrikə yəşkuruş-şakirun. Və əntəl-mutəmadu lizzunubi fi əfvik. Vən-naşiru ələl-xatiinə cənahə sitrik. Və əntəl-kaşifu lizzurri biyədik. Fəkəm min səyyiətin əxfaha hilmukə hətta dəxilət. Və həsənətin zaəfəha fəzlukə hətta əzumət ələyha mucazatuk. Cələltə ən yuxafə minkə illəl-ədlu və ən yurca minkə illəl-ihsanu vəl-fəzl. Fəmnun ələyyə bima əvcəbəhu fəzluk. Və la təxzulni bima yəhkumu bihi ədluk. Səyyidi ləv əlimətil-ərzu bizunubi ləsaxət bi, əvil-cibalu ləhəddətni əvis-səmavatu ləxtətəfətni əvil-biharu ləəğrəqətni. Səyyidi, səyyidi, səyyidi. Məvlayə, məvlayə, məvlay. Qəd təkərrərə vuqufi liziyafətik. Fəla təhrimni ma vəədtəl-mutəərrizinə liməsələtik ya mərufəl-arifinə ya məbudəl-abidin. Ya məşkurəş-şakirinə ya cəlisəz-zakirin. Ya məhmudə mən həmidəh. Ya məvcudə mən tələbəh. Ya məvsufə mən vəhhədəh. Ya məhbubə mən əhəbbəh. Ya ğəvsə mən əradəh. Ya məqsudə mən ənabə iləyh. Ya mən la yələmul-ğəybə illa huvə. Ya mən la yəsrifus-suə illa huvə. Ya mən la yudəbbirul-əmrə illa huvə. Ya mən la yəğfiruz-zənbə illa huvə. Ya mən la yəxluqul-xəlqə illa huvə. Ya mən la yunnəzzilul-ğəysə illa huvə. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəğfirli ya xəyrəl-ğafirin. Rəbbi inni əstəğfirukəstiğfarə həyain və əstəğfirukəstiğfarə rəcain və əstəğfirukəstiğfarə inabətin və əstəğfirukəstiğfarə rəğbətin və əstəğfirukəstiğfarə rəhbətin və əstəğfirukəstiğfarə taətin və əstəğfirukəstiğfarə imanin və əstəğfirukəstiğfarə iqrarin və əstəğfiruğkəstiğfarə ixlasin və əstəğfiruğkəstiğfarə təqva və əstəğfiruğkəstiğfarə təvəkkulin və əstəğfiruğkəstiğfarə zillətin və əstəğfiruğkəstiğfarə amilin ləkə, haribin minkə iləykə fəsəlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və tub ələyyə və əla validəyyə bima tubtə və tətubu əla cəmii xəlqikə ya Ərhəmərrahimin. Ya mən yusəmma bil-Ğəfurir-Rəhim. Ya mən yusəmma bil-Ğəfurir-Rəhim. Ya mən yusəmma bil-Ğəfurir-Rəhim. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəqbəl təvbəti və zəkki əməli vəşkur səyi vərhəm zəraəti və la təhcub səvti. Və la tuxəyyib məsələti ya ğəvsəl-mustəğisin. Və əbliğ əimməti səlami və duai və şəffihum fi cəmii ma səəltukə və əvsil hədiyyəti iləyhim kəma yənbəği ləhum və zidhum min zalikə ma yənbəği ləkə biəzafin la yuhsiha ğəyruk. Vəla həvlə və la quvvətə illa billahil Əliyyil-Əzim. Və səlləllahu əla ətyəbil-mursəlinə Muhəmmədin və alihit-tahirin.

Ey Allah, Səndən diləyirəm,
Ey hakimliyi əbədi, izzəti möhkəm və səltənətində bütün varlıqların tabe olduğu, əzəmət və böyüklükdə tək, həmişəlik bəqada Yeganə, məxluqları arasında ədalətlə rəftar edən Allah, qəzavətdə Alim, cəzanın təxirə salınmasında Kərim. Ey Allah, mənim hacətlərim Sənə tərəf yönəlir və arzularım Sənin dərgahında vəqf olunmuşdur. Məni hər bir yaxşı əmələ nail etmisənsə, o işdə mənim hidayətçim və ona tərəf mənim yolum Sən olmusan. Ey istəklərin (çoxluğundan) aciz qalmayan Qadir Allah! Ey hər müştaqın pənah gətirdiyi Qəni! Həmişə Sənin nemətlərinə yaxın olmuşam və (mənə qarşı olan) ehsan və kərəminin yollarında addım atmışam. Hər bir şey nüfuz edən qüdrətin və (bəndənin kiçik duası ilə dəyişən) qəti hökmünlə Səndən istəyirəm. Dağlara baxdığın zaman dağları ucaldan, yerlərə baxdığın zaman yerləri düzənləyən, asimanlara baxdığın zaman onları yüksəldən, dənizlərə baxdığın zaman onları təlatümə gətirən inayət və nəzərinlə Səndən istəyirəm. Ey bəşərin görmə vasitələrindən daha yüksək, düşüncələrdən keçən incəliklərdən daha lətif. Ey mənim mövlam, bizi sitayişə də Sən müvəffəq etmisən. Ən kiçik nemətə şükr olunsa da o şükrə də şükr lazımdır. Bəs nə zaman nemətlərin saya gələr, ey mənim Məbudum! Ətalarına şükr olunan, ey mənim sevincim!
Və verdiklərinə təşəkkür olunan , ey mənim Mövlam. O da sənin nemətlərindəndir ki, sitayiş edənlər sənə sitayiş edir. Və Sənin şükründür ki, şükr edənlər Sənə şükr edir. Günahların əfv olunmasında Sənə etimad olunar, xətakarların xətalarını örtən Sənsən. Və qüdrətinlə çətinliyi aradan qaldıran Sənsən. Nə çoxdur günahlar ki, Sənin helmin onları yox olana qədər gizlətdi. Nə çoxdur gözəl işlər ki, Sənin fəzlin onu çoxalanadək neçə qat mükafatlandırdı.
Sənin yalnız ədalətindən qorxmaq lazımdır. Sənə yalnız fəzlinə görə ümid bəslənməlidir. Sənin fəzlinin nəticəsi olanla mənə minnət qoy və məni ədalətinin hökm etdiyi ilə xar etmə, ey mənim mövlam. Doğrusu, yer mənim günahlarımdan agah olsaydı, mütləq məni udardı. Ya əgər dağlar onlardan xəbər tutsaydı, məni sındırardılar, əgər asimanlar bilsəydilər, məni məhv edərdilər. Ey mənim ağam, ey mənim Mövlam və mənim sevincim. Doğrusu, dəfələrlə oldu ki, qonaqlığına gəldim. Belə ki, diləyənlərə vəd buyurduğundan məni məhrum etmə, ey ariflərin tanıdığı, ey abidlərin məbudu, ey şakirlərin şükr etdiyi, ey zikr əhlinin munisi, ey sitayiş edənlərin həmd olunan, ey Səni axtaranın yanında hazır, ey yeganəliyini pərəstiş edən kəsin vəsf ediləni, ey Onu sevənin məbudu, ey Onu səsləyənin fəryadına çatan, ey Ona tərəf qayıdan kəsin məqsədi. Ondan başqa kimsə qeybi bilməz. Ondan başqa ki, kimsə pislik və bəlanı dəyişməz. Ondan başqa kimsə işin tədbirini görməz. Ondan başqa kimsə günahı bağışlamaz, Ondan başqa kimsə məxluq yaratmaz. Ondan başqa kimsə yağışı yağdırmaz. Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə salam göndər. Ey bağışlayanların ən yaxşısı, məni bağışla. Ey Pərvərdigar, Səndən bağışlanma istəyirəm. Həya və utancaqlıq bağışlanması. Səndən bağışlanma istəyirəm, ümidvarlıq bağışlanması, Səndən bağışlanma istəyirəm, tövbə və qayıdış bağışlanması, Səndən bağışlanma istəyirəm, şövq üzündən bağışlanma, səndən bağışlanma istəyirəm, qorxu üzündən bağışlanma, Səndən bağışlanma istəyirəm, itaət üzündən bağışlanma və Səndən bağışlanma istəyirəm iman üzündən bağışlanma, Səndən bağışlanma istəyirəm, günahı etiraf üzündən bağışlanma, Səndən bağışlanma istəyirəm, ixlas üzündən bağışlanma, Səndən bağışlanma istəyirəm, təqva və pəhrizkarlıq bağışlanması, səndən bağışlanma istəyirəm zəlillik üzündən bağışlanma və Səndən (qorxundan) Sənə tərəf qaçan kəsin bağışlanmasını istəyirəm Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə salam göndər!
Mənim və ata-anamın tövbəsini qəbul et! Necə ki, bəndələrinin hər birinin tövbəsini qəbul edirsən ey rəhimlilərin ən rəhimlisi.
Ey Ğəfur (bağışlayan) və Rəhim (rəhm edən) adlandırılan, ey Ğəfur və Rəhim adlandırılan, ey Ğəfur və Rəhim adlandırılan Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat və salam göndər, mənim tövbəmi qəbul et, əməlimi pakla, səy və çalışmağımı mükafatlandır. Sənin müqabilində əyilməyimə görə rəhm et, dua və istəyimi geri qaytarma, ey dadaçatanların dadına çatan. Salam və duamı imamlarıma çatdır, onları bütün istəklərimdə şəfaətçi et! Hədiyyəmi onların məqamına layiq bir şəkildə onlara yetir! Onu öz tərəfindən layiq bildiyin kimi elə çoxalt ki, səndən başqa heç kəs onu hesablaya bilməsin. Uca məqam sahibi Allahdan başqa heç bir hövl və qüvvə yoxdur. Allahın salavat və salamı peyğəmbərlərin ən yaxşısı Muhəmməd Mustəfaya və onun pak Əhli-beytinə olsun!

Redaktor Nəcəf