Baş səhifə
Allahın 99 adı və mənaları | Baxış: 1113 | Tarix: 2013.09.03

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim 

Ə S M A Ü L - H Ü S N A
ALLAHIN 99 ADI VƏ MƏNALARI
"Ən gözəl adlar Allahındır, Onu bu adlarla çağırıb dua edin....." 
"Əraf" surəsi, 180-cı ayə.
İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Allah-Təalanın 100-dən bir əskik (yəni 99) adı vardır, hər kim onun bu adlarına iman gətirərək saysa behiştə düşər"

Həmin adlar bunlardır:

1. ALLAH - bütün gözəl sifətləri özündə ehtiva edən
2. ƏL-VAHID - yeganə
3. ƏL-ƏHƏD - bənzərsiz
4. ƏS-SAMƏD - ehtiyacsız
5. ƏL-AXİR - hər şeydən sonra mövcud olacaq

6. ƏS-SƏMİ - hər şeyi eşidən
7. ƏL-BƏSİR - hər şeyi görən (haqq-nahaqq)
8. ƏL-QƏDİR - hər şeyə qüdrəti çatan
9. ƏL-ƏVVƏL - hər şeydən əvvəl mövcud olmuş
10. ƏL-QAHİR - zalımları qəhr edən
11. ƏL-ƏLİYY - yüksək, uca
12. ƏL-Ə"LA - ən yüksək, ən uca
13. ƏL-BAQİ - əbədi, daimi, qaları
14. ƏL-BƏDİ - həmişə ixtira edən
15. ƏL-BARİ - yaradıcı
16. ƏL-ƏKRƏM - ən kəramətli
17. ƏZ-ZAHİR - aşkarda olan (yaxud aşkardakıları bilən)
18. ƏL-BATİN - gizlində olan (yaxud gizlindəkiləri bilən)
19. ƏL-HƏYY - diri
20. ƏL-HƏKİM - çox hikmətli
21. ƏL-ƏLİM - hər şeyi bilən, çox elmli
22. ƏL-HƏLİM - çox mülayim
23. ƏL-HƏFİZ - ən yaxşı qoruyucu, mühafizəçi
24. ƏL-HƏQQ - həqiqət
25. ƏL-HƏSİB - hər şeyi hesaba alan 
26. ƏL-HƏMİD - həmd edilən (yaxud həmdə layiq)
27. ƏL-HƏFİYY - öz yaratdıqlarını çox sevən
28. ƏN-NUR - nur
29. ƏR-RƏBB - bəsləyən, pərvəriş edən
30. ƏR-RAHMƏN - çox mərhəmətli
31. ƏR-RƏHİM - həmişə mərhəmətli
32. ƏR-RƏUF - mehriban, şəfqətli
33. ƏR-RAİ - hər şeyi görən
34. ƏR-RƏQİB - nəzarətçi, keşikçi
35. ƏZ-ZARİ - yaradan (yaxud bəndələrinin aqibətini müəyyən edən)
36. ƏS-SƏLAM -hər təhlükədən salamatlığa çıxaran, əmin-amanlıq və salamatlıq verən
37. ƏR-RƏZZAQ (ƏR-RƏZİQ) - ruzi verən
38. ƏL-MÖ"MİN - iman bəxş edən (yaxud iman bəslənilən)
39. ƏL-MÜHƏYMİN - himayə edən
40. ƏL-ƏZİZ - çox izzətli
41. ƏL-CƏBBAR - zalımlara əziyyət verən
42. ƏL-MÜTƏKƏBBİR - məqamı uca tutulan, böyüdülən
43. ƏS-SƏYYİD - ağa, başçı
45. ƏŞ-ŞƏHİD - hər şeyə şahid olan və nəzarətçi olan
46. ƏS-SADİQ - sədaqətli, doğrucul
47. ƏT-TAHİR - pak, saf
48. ƏL-ĞƏNİYY - ehtiyacsız, varlı
49. ƏL-ĞİYAS - köməkçi
50. ƏL-FATİR - yaradan, vucuda gətirən
51. ƏL-FƏRD - tək, yeganə
52. ƏL-FƏTTAH - çətinlikləri həll edən
53. ƏL-FALİQ - dan yerini yaran, parçalayan
54. ƏL-QƏDİM - əzəli, olmadığı zaman təsəvvürə gəlməyən
55. ƏL-MƏLİK - mülk sahibi
56. ƏL-QÜDDUS - müqəddəs
57. ƏL-QƏVİYY - çox qüvvətli
58. ƏL-QƏRİB - çox yaxın
59. ƏL-QƏYYUM - dayanıqlı, sarsılmaz, sabit
60. ƏL-QABİZ - sıxan, canları alan, və ya qəbz edən
61. ƏL-BASİT - açıb sərən və ya səxavətli
62. QAZİYUL-HACAT - hökm verən, ehtiyacları həll edən
63. ƏŞ-ŞAFİ - şəfa verən, sağaldan
64. ƏL-MƏCİD - şan-şöhrətli, əzəmətli, ulu
65. ƏL-VƏLİYY (ƏL-MÖVLA) - dost (ağa, sərvər)
66. Əl-LƏTİF - lütf edən
67. ƏL-MƏNNAN - bəndələrinə çox ehsan edən
68. ƏL-MÜHİT - hər şeyi əhatə edən
69. ƏL-MÜBİN - hər şeyi bəyan edib aşkarlayan
70. ƏL-MÜQİT (ƏL-MÜĞİS) - ruzi verən (dada yetişən, yardımçı)
71. ƏL-MUSƏVVİR - hər şeyi formaya salan
72. ƏL-KƏRİM - çox kəramətli
73. ƏL-KƏBİR - çox böyük
74. ƏL-KAFİ - kifayət edən, hər şeyə bəs edən
75. KAŞİFÜZ-ZÜRR - zərərin üstünü açıb ifşa edən
76. ƏL-VİTR - tək-tənha
77. ƏL-ƏZİM - əzəmətli
78. ƏL-VƏHHAB - nemət bağışlayan
79. ƏN-NASİR - köməkçi, yardımçı
80. ƏL-VASE - çox əhatəli, geniş
81. ƏL-VƏDUD - bəndələrini çox sevən
82. ƏL-HADİ - hidayət edən, doğru yol göstərən
83. ƏL-VƏFİYY - vəfalı, sadiq
84. ƏL-VEKİL - himayəçi
85. ƏL-VARİS - qiyamətdə hər şey məhv olduqdan sonra tək qalacaq vücud
86. ƏL-BİRR - yaxşı sifətlərin sahibi
87. ƏL-BAİS - qiyamətdə ölüləri dirildəcək zat
88. ƏT-TƏVVAB - tövbələri qəbul edən
89. ƏL-CƏLİL - cəlallı
90. ƏL-CAVAD - səxavətli
91. ƏL-XƏBİR - hər şeydən xəbərdar olan
92. ƏL-XALİQ - xəlq edən, yaradan
93. XEYRUN-NASİRİN - ən yaxşı yardımçı
94. ƏD-DƏYYAN - hesabat gününün sahibi, hakim
95. ƏŞ-ŞƏKÜR - şükr edilən (yaxud şükrə layiq)
96. ƏS-SANE - yaradıcı
97. ƏL-ƏDL - ədalətli (yaxud ədalətin özü)
98. ƏL-ƏFÜVV - əfv edən, bağışlayan

Redaktor: Nəcəf