Baş səhifə
ALLAHIN 99 adı | Baxış: 1282 | Tarix: 2013.07.19

 

Allahın adları və mənaları
Bismillahir-rəhmanir rəhim

1. Allah (Gözəl sifətləri özündə əks etdirən)
2.Əl-Vahid (Yeganə)
3.Əl-Əhəd (Bənzərsiz)
4. Əs-Saməd (ehtiyacsız)
5. Əl-Axır (Hər şeydən sonra mövcud olacaq)
6. Əs-Səmi (Hər şeyi eşidən)
7. Əl-Bəsir (Hər şeyi görən-haqq,nahaq)
8. Əl-Qadir (Qadir)
9. Əl-Əvvəl (Hər şeydən əvvəl mövcud olmuş)
10. Əll-Qahir (Zalımları qəhr edən)
11. Əl-Əliyy (Yüksək və uca)
12. Əl-Əla (Ən yüksək)
13. Əl-Baqi (Əbədi)
14. Əl-Bədi (Daim ixtira edən)
15. Əl-Bari (Yaradıcı)
16. Əl-Əkrəm (Ən kəramətli)
17. Əl-Zahir (Aşkarda olan)
18. Əl Batin (Gizlində olan)
19.Əl-Həyy (Diri)
20. Əl-Həkim (çox hikmətli)
21. Əl-Əlim (Hər şeyi bilən çox elmli)
22. Əl-Həlim (çox mülayim)
23. Əl-Hafiz (Ən yaxşı qoruyucu)
24. Əl-Həqq (Həqiqət)
25. Əl-Həsib (Hər şeyi hesaba alan)
26. Əl-Həmid (Həmd edilən)
27. Əl-Həfiyy (Öz yaratdıqlarını çox sevən)
28. Ən-Nur (Nur)
29. Ər-Rəbb (Bəsləyən)
30. Ər-Rəhman (çox mərhəmətli)
31. Ər-Rəhim (Həmişə mərhəmətli)
32. Ər-Rauf (Mehriban)
33.Ər-Rai (Hər şeyi görən)
34. Ər-Rəqib (Nəzarətçi)
35. Əz-Zari (Yaradan)
36. Əs-Səlam
37.Ər-Rəzzaq(Ər-Raziq) (Ruzi verən)
38. Əl-Mö""min (Iman bəxş edən)
39. Əl-Muhəymin (Himayə edən)
40. Əl-Əziz (çox izzətli)
41.Əl-Cəbbar (Zalımlara əziyyət verən)
42. Əl-Mütəkəbbir (Məqamı uca tutulan)
43. Əs-Seyyid (Aga,başçı)
45. Əs-Şahid (Hər şeyə şahid olan)
46. Əs-Sadiq (Sədaqetli)
47.Ət-Tahir (Pak,saf)
48. Əl-Gəniyy (Ehtiyacsız,carlı)
49. Əl-Qiyas (Köməkçi)
50. Əl-Fatir (Yaradan,vücuda gətirən)
51. Əl-Fərd (Tək)
52. Əl-Fəttah (çətinlikləri həll edən)
53. Əl-Faliq (Dan yerini yaran)
54. Əl-Qədim (Əzəli olmadığı zaman təsəvvürə gəlməyən)
55. Əl-Məlik (Mülk sahibi)
56. Əl-Quddus (Müqəddəs)
57. Əl-Qəviyy (çox qüvvətli)
58. Əl-Qərib (çox yaxın)
59. Əl-Qəyyum (Dayanıqli,sarsilmaz)
60. Əl-Qabiz (Sixan (Canlari alan)
61. Əl-Basit (Açib sərən)
62. Qaziyul-Hacat (Hökm verən, ehtiyacları həll edən)
63. Əs-Şafi (Şəfa verən)
64. Əl-Məcid (Şan-şöhrətli)
65.Əl-Vəliyy [El-Movla] (Dost)
66. Əl-Lətif (Lütf eden)
67.Əl-Mənnan (Bəndələrinə çox ehsan edən)
68. Əl-Mühit (Hərşeyi əhatə edən)
69. Əl-Mubin (Hər şeyi bəyan edən)
70. Əl-Muqit (El-Mughis) (Ruzi verən (Dada yetişən)
71. Əl-Musevvin (Hər şeyi formaya salan)
72. Əl-Kərim (çox kəramətli)
73. Əl-Kəbir (çox böyük)
74. Əl-Kafi (Kifayət edən)
75. Kasifuz-Zurr (Zərərin üstünü açib ifşa edən)
76. Əl-Vitr (Tək,tənha)
77. Əl-Əzim (Əzəmətli)
78. Əl-Vəhhab (Nemət bağışlayan)
79. Ən-Nasir (Köməkçi,yardimçi)
80. Əl-Vase (çox ehatəli)
81. Əl-Vedud (Bəndəlerini çox seven)
82. Əl-Hadi (Hidayət edən,dogru yol göstərən)
83. Əl-Vəfiyy (Vəfali)
84. Əl-Vəkil (Himayəçi)
85. Əl-Varis (Qiyamətdə hər şey məhv olduqdan sonra tək qalacaq vücud)
86. Əl-Birr (Yaxşı sifətlərin sahibi)
87. Əl-Bais (Qiyamətdə ölüləri dirildəcək zat)
88. Əl-Tevvab (Tövbələri qebul edən)
89. Əl-Cəlil (Cəlalli)
90. Əl-Cəvad (Səxavetli)
91.Əl-Xəbir (Hər şeydən xəbərdar olan)
92. Əl-Xaliq (Xəlq edən,yaradan)
93. Xəyrun-Nasirin (Ən yaxşı yardimçi)
94. Əd-Dəyyan (Hesabat gününün sahibi)
95.Əs-Şəkur (Şükr edilən)
96. Əs-Sane (Yaradici)
97. Əl-Ədl (Ədalətli)
98. Əl-Əfuvv (Əfv edən)
99. Əl-Gəfur (Günahlari bagışlayan)