Baş səhifə
Həzrət Əli (ə)-ın vida etmə ziyarətnaməsi | Baxış: 965 | Tarix: 2013.07.07

 

  Həzrət Əli (ə)-ın vida etmə ziyarətnaməsi

 

Həzrət Əli (ə)-vidalaşmaq istədikdə de :

 Əssəlamu əleykə və rəhmətullahi və bərəkatuhu.Əstəvdiukəllahə və əstərikə və əqrəu əleykəs-səlam.Ammənna billahi və bir-rusuli və bima caət bihi və dəət ileyhi və dəllət əleyhi,fəktubna məəş-şahidin.Allahummə la təcəlhu axirəl-əhdi min ziyarəti qəblə zalikə,fə inni əşhədu fi məmati əla ma şəhidtu əleyhi fi həyati.Əşhədu ənnə Əmirul-muminin Əliyyən vəl-Həsənə vəl-Hüseynə və Əli ibn Hüseyn və Muhəmməd ibn Əli və Cəfər ibn Muhəmməd və Musa ibn Cəfər və Əli ibn Musa və Muhəmməd ibn Əli və Əli ibn Muhəmməd və Həsən ibn Əli vəl-Hüccət ibn Həsən sələvatukə əleyhim əcməin əimməti və əşhədu ənnə mən qətələhum və harəbəhum muşrikun və mən rəddə əleyhim fi əfsəli dərəkin minəl-cəhim və əşhədu mən harəbəhum ləna ədaun və nəhnu minhum buraun və ənnəhum hizbuş-şeytan və əla mən qətələhum lənətullahi və məlaikətihi vən-nasi əcməin mən şərikə fiyhim və mən sərrəhu qətluhum.Allahummə inni əsəlukə bədəs-səlati vət-təslimi ən tusəliyyə əla Muhəmmədin və Əliyyin və Fatimətə vəl-Həsəni vəl-Hüseyni və Əliyyin və Muhəmmədin və Cəfərin və Musa Və Əliyyin və Muhəmmədin və Əliyyin vəl-Həsəni vəl-Hüccəti və la təcəlhu axirəl-əhdi min ziyarətihi.Fə in cəəltəhu,fahşurni məə haulail-musəmməynəl-əimməti.Allahummə və zəllil qulubəna ləhum bit-taəti vəl-məhəbbəti və hüsnil-muazərəti vət-təslim.

Allahın salamı,rəhməti və bərəkəti sənə olsun !

Səni Allaha tapşırır,sənin himayəni diləyir və sənə salam edirəm.Allaha,onun peyğəmbərlərinə,Allah tərəfdən gətirilənlərə,yol göstərdikləri və insanları dəvət etdikləri bütün şeylərə iman gətirdik.Elə isə,ilahi,bizi şəhadət verənlərin zümrəsində yaz.İlahi,bu ziyarəti ömrümün axırıncı ziyarəti etmə.Əgər ondan əvvəl məni öldürsən,həqiqətən mən həyatımda barəsində şahidlik etdiklərimə ölümümdə də şəhadət verirəm.Şəhadət verirəm ki,Əmirəl-möminin,Həsən,Hüseyn,Əli ibn Hüseyn,Muhəmməd ibn Əli,Cəfər ibn Muhəmməd,Musa ibn Cəfər,Əli ibn Musa,Muhəmməd ibn Əli,Əli ibn Muhəmməd,Həsən ibn Əli,Hüccət ibn Həsən-sənin rəhmətin onlara olsun-mənim imamlarımdır.

Şəhadət verirəm ki,onları öldürən,onlarla müharibə edənlər müşrik və (onların sözünü) özünə qaytaran cəhənnəmin sonuncu təbəqəsindədir.Şəhadət verirəm ki,onlarla müharibə edən bizim düşmənlərimizdir və biz də onlardan bizarıq.Onlar şeytanın əsgərləridir.Onları öldürənlərə,öldürənlərlə şərik olanlara və onların ölümündən sevinənlərə Allahın,mələklərin və bütün insanların lənəti olsun !

İlahi,salavat və salamdan sonra mənim səndən istəyim budur ki,Muhəmmədə,Əliyə,Fatiməyə,Həsənə,Hüseynə,

Əliyə,Muhəmmədə,Əliyə,Həsənə və Hüccətə salavat göndərib,bu ziyarəti mənim ömrümün axırıncı ziyarəti qərar verməyəsən.Yox əgər qərar versən,məni bu adlarını çəkdiyim imamlarla məhşur et.

İlahi,Onlara itaət etməyə,onların xeyirxahlığını istəməyə,onlara məhəbbət bəsləməyə,onlara qarşı xoş rəftar olub və onların müqabilində təslim olmaq üçün bizim qəlblərimizi ram et !

 

  Redaktor: Nəcəf